Fusk på universitet med Chat GPT

I november 2022 lanserades Chat GPT, en chattbot som kan svara på frågor och föra konversationer nästan som om den vore en människa. Chatbotens enorma kapacitet kan också utnyttjas för att fuska på universitet. Be den skriva en essä om ett valt ämne och inom några minuter har du en färdig text. Ett tekniskt verktyg med den här förmågan, som finns tillgänglig för vem som helst, ger upphov till en mängd etiska frågeställningar. Inte minst när det gäller hur skolor och universitet ska anpassa sig till en ny verklighet där AI ökar i betydelse.

AI förändrar hur vi lär oss

Det är ingen hemlighet att teknologi har förändrat sättet vi lär oss på. Internet ger oss tillgång till en obegränsad mängd information och AI kan bearbeta och producera svar på frågor på ett ögonblick. Men när dessa verktyg används för att fuska, kan det få allvarliga konsekvenser.

En av de största etiska frågorna är om användning av AI för att fuska på universitetet är orättvist gentemot studenter som förlitar sig på sin kunskap och förmåga att lära sig själva. De som är villiga att ta till sig och använda den nya tekniken får en ojämn fördel gentemot studenter som väljer att inte fuska.

AI kan förstöra förtroendet för akademiska institutioner

En annan stor risk i kölvattnet av Chat GPT och liknande AI-tjänster är att förtroendet för akademiska institutioner urholkas. Om arbetsgivare inte kan lita på att en examen från en institution verkligen innebär att studenten har den kunskap och förmåga som krävs för att utföra ett jobb, påverkar det hela utbildningssystemet negativt.

För att hantera detta problem kan universitet och skolor ta till flera åtgärder. Först och främst kan de utbilda lärare och personal om teknikens möjligheter och risker. Det kan hjälpa dem att upptäcka om en student använder AI för att fuska och i sådana fall vidta lämpliga åtgärder.

Ny teknik utvecklas för att upptäcka fusk

Vid sidan av utvecklingen av avancerade chattbotar börjar en parallell teknikutveckling ske. Det handlar om utvecklare som försöker ta fram program som kan upptäcka om en text är skriven av AI. Det är än så länge så att program som Chat GPT skriver texter som språkligt sett är mer enahanda än texter som författats av människor.

Skolor och universitet kan också använda befintlig teknik för att motverka fusk. En metod är att använda anti-plagieringsprogram som kan upptäcka om en student har plagierat text från internet eller annan källa. Dessa program har dock begränsad framgång med att söka igenom text som är skriven med hjälp av AI, då AI ofta ser till att vara originell.

Riktlinjer behövs

Universitet och skolor behöver utveckla etiska riktlinjer för användning av AI. Dessa bör inkludera tydliga regler för vad som är acceptabelt och inte när det gäller användning av AI för att lära sig och genomföra arbete.

Även om skolor och universitet kan ta till olika åtgärder för att motverka fusk med hjälp av AI, är det också viktigt att studenterna själva förstår de etiska implikationerna av att fuska. Vad fusk innebär förändras inte av att det blivit enklare att fuska. Detta innebär att universitet och skolor också behöver inkludera etik och moraliska frågor i sin utbildning. Studenterna bör lära sig om de etiska konsekvenserna av fusk, inklusive användning av AI, och hur det kan påverka deras framtida karriärer.

Till sist ska det inte glömmas bort att AI också kan användas på ett positivt sätt för att förbättra utbildningssystemet. AI kan användas för att utveckla och anpassa utbildningsprogram baserat på en students individuella behov och prestationer. Det kan också användas för att identifiera studenter som kämpar med specifika ämnen eller som har särskilda behov och ge dem extra stöd.

Logo
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0